ความสำเร็จของคุณ คือภาระกิจของเรา

บทความน่าสนใจ

สีผิวและการสังเคราะห์เม็ดสี ตอนที่ 1

สีผิวและการสังเคราะห์เม็ดสี ตอนที่ 2

กายวิภาคของผิวหนังและหน้าที่

หลักเกณฑ์และแนวทางในการดูแลผิวพรรณ

การผลัดเซลล์ผิวหนัง (Peeling)

กลไกของความชรา (Mechanism of Aging)


เรื่อง

***หมายเหตุ : กรณีลูกค้าที่จดแจ้งสูตรกับทางบริษัทฯ แล้วขาดการสั่งซื้อสินค้ารายการนั้นเกิน 1 ปี    ทางบริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกเลขที่จดแจ้งรายการนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนกับ อย.

  1. การยื่นขอรหัสผู้ประกอบการจะต้องไปดำเนินการที่ อย.เท่านั้น  

  2. หลังจากท่านได้รับเลขที่ใบรับแจ้งเรียบร้อยแล้ว   ต้องนำเลขที่ใบรับแจ้งระบุลงบนฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของท่าน   พร้อมทั้งมีรายละเอียดฉลากครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์อย. (ดูข้อมูลเพิ่มเติม — กดคลิก)

   กรณีถ้าท่านไม่ดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่อย. กำหนด   อาจจะเป็นเหตุให้ทางอย. สามารถเพิกถอนทะเบียนจดแจ้งสินค้าและผู้ประกอบการของท่านได้

  3. ท่านสามารถตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้งของตนเองได้ที่เว็บไซต์ของอย.  —  สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง


(ข้อมูลจากอย. กระทรวงสาธารณะสุข)

ขึ้นบน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ - การชำระเงิน

ลำดับ
รายการ
ระยะเวลา
(วัน)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
หมายเหตุ
1 ค่าจดผู้ประกอบการ (กรณียังไม่มีรหัสผู้ประกอบการ)
- ชำระครั้งเดียว
ไม่เกิน 7 วัน
3,000
ยื่นที่ อย. ทุกวันพฤหัส
2 ยื่นจดแจ้งสูตร
15-45
500
ต่อสูตร
3 ใบรับรองการขาย (CFS)
5
1,000
 
4 ค่าดำเนินการ
1,000
ต่อครั้ง

ก่อนจะทำการชำระเงิน ให้ตรวจสอบยอดรวมทั้งหมดจากทีมงาน จากนั้นให้ชำระเงินโดย

 1. โอนเงินมาที่บัญชี
  • ธนาคารกรุงเทพ  สาขาตลาดไท   ชื่อบัญชี "บารามี แลบบอราทอรี่ส"    เลขที่บัญชี 856-0-38888-9
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดไท    ชื่อบัญชี "บารามี แลบบอราทอรี่ส์"    เลขที่บัญชี 484-2-35774-3
   (หลังจากโอนเงินแล้ว กรณีแฟกซ์ใบสลิปการชำระเงินมาที่ 02-516-1120 หรือส่งสลิปใบโอนเงินมาที่อีเมล์ ฝ่ายบัญชี)

 2. ชำระด้วยบัตรเครดิต — แจ้งความต้องการชำระวิธีนี้กับทีมงาน จากนั้นทีมงานจะส่งลิงค์เพื่อตัดบัตรเครดิตไปให้ท่านทางอีเมล์

 

ขึ้นบน

ขั้นตอนการดำเนินการ

กรณีผู้ประกอบการรายใหม่

ขั้นตอนที่ 1 :

ยื่นเรื่องขอจดเป็นผู้ประกอบการกับ อย. — ใช้เวลา 1-7 วัน หลังจากที่ได้รับเอกสารครบ

  Note: ถ้าเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ยื่นเรื่องจะแล้วเสร็จภายใน 1 วัน แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการรายเก่า (ที่เคยยื่นกับห้องแลบอื่นมาก่อน ทาง อย.จะต้องค้นเอกสารเก่ามายืนยัน) จะต้องใช้เวลา 3 - 7 วัน

   

 • ยื่นขอให้ประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ - ใช้เอกสารดังนี้ กดคลิ๊ก
 • ยื่นขอจดเป็นผู้ประกอบการ ( ทำเรื่องขอ 2 รายการพร้อมกัน) - ใช้เอกสารดังนี้ กดคลิ๊ก
  • ขอรหัสผู้ประกอบการ
  • ขอ ID password (เพื่อยื่นจะแจ้งสูตรผ่านอินเตอร์เน็ตได้)


ขั้นตอนที่ 1 มีค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายในการจดรหัสผู้ประกอบการ (จ่ายครั้งเดียว) รวม 3,000 บาท


หมายเหตุ การจดผู้ประกอบการกับ อย. มี 3 ประเภท ดังนี้

 1. บุคคลธรรมดา : ชื่อ - นามสกุล (เช่น อภิชาติ ทรัพย์อนันต์)
 2. บุคคลธรรมดา + ชื่อร้าน : ชื่อ - นามสกุล + ชื่อร้าน (เช่น อภิชาติ ทรัพย์อนันต์ - ร้านเสริมสวยสมใจ)
 3. นิติบุคคล : หัางหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท (เช่น หจก.สวยประกาย)

ชื่อนี้จะไปปรากฏอยู่ในช่องผู้ประกอบการบนเว็บไซต์ของ อย.

 

ขั้นตอนที่ 2 :

  ขอยื่นจดแจ้งผลิตภัณฑ์ — ใช้เวลา 15 ถึง 45 วัน ขึ้นกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อย.และความพร้อมของข้อมูล ด้านล่างนี้

   สามารถยื่นได้ที่ อย. หรือยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ต้องเตรียม

   1. แจ้ง Code / สูตรอ้างอิง (สูตรอ้างอิง เจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลให้)
   2. ชื่อแบรนด์ ภาษาไทย / อังกฤษ
   3. ชื่อสินค้า ภาษาไทย / อังกฤษ
   4. วิธีใช้
   5. ลักษณะผลิตภัณฑ์
   6. ลักษณะภาชนะบรรจุ
   7. ขนาดบรรจุ
   8. รูปถ่ายภาชนะบรรจุ
   9. ค่าใช้จ่ายจดแจ้งสูตร 500 บาท ต่อสูตร

   คำแนะนำ
   เพื่อความรวดเร็วในการอนุมติ ให้เตรียมชื่อสินค้ารอไว้ 2 -5 ชื่อ กรณีชื่อแรกมีปัญหา

 

ตัวอย่างการคิดค่าใช้จ่าย

ผู้ประกอบการรายใหม่ ต้องการขายเครื่องสำอางในแบรนด์ตนเอง 3 ตัวด้วยกัน ต้องยื่นจดแจ้งสูตร 3 รายการ จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

รายการ
ราคา
1 ค่าจดผู้ประกอบการรายใหม่
3,000
2 ค่าจดแจ้งผลิตภัณฑ์ 3 รายการ : 3 x 500 =
1,500
 
รวม
4,500

กรณีที่มีรหัสผู้ประกอบการอยู่แล้ว และต้องการยื่นจดแจ้งสูตร 2 สูตร จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

รายการ
ราคา
1 ค่าดำเนินการ
1,000
2 ค่าจดแจ้งผลิตภัณฑ์ 2 รายการ : 2 x 500 =
1,000
 
รวม
2,000

 

 

ขึ้นบน


เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อกับ อย.

เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ ให้เตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้าดังนี้ กรณีเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเดิม) ต้องยื่นขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ และยื่นขอรหัสผู้ประกอบการ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงจะขอยื่นจดแจ้งสูตรได้

    ยื่นขอให้ประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ (สำหรับรายใหม่ หรือหนังสือมอบอำนาจเดิมหมดอายุ) มีดังนี้

 1. หนังสือมอบอำนาจ (แบบ F-C2-31) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท — ทางบารามี แลบบอราทอรี่ส์ จะจัดส่งให้ทางอีเมล์ และกรอกข้อมูลให้ครบ (ถ้าไม่เข้าใจให้สอบถามทีมงานได้)
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ หรือใบทะเบียนพาณิชย์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาพาสปอร์ต - กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจทุกคน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 4. สำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ (หรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว - กรณีบุคคลต่างด้าวรับมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
ขึ้นบน

 

  กรณีไม่มีรหัสผู้ประกอบการ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ภพ.20 กรณีเป็นนิติบุคคล) 2 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่สถานประกอบการตั้งอยู่ จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  4. สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่เจ้าหน้าที่ประทับตรารับรองเฉพาะหน้าแรก
  5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ (กรณีเป็นนิติบุคคล) จำนวน 2 ฉบับ อายุไม่เกิน 6 เดือน
  6. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)
  7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  8. แผนที่ตั้งบริษัทหรือที่ทำการ – วาดด้วยปากกาในกระดาษ A4 ให้ระบุซอย ตำแหน่งที่ตั้งให้ชัดเจน
  9. แผนผังบริเวณปฏิบัติการ - ที่ผลิต/บรรจุ/เก็บสินค้า

  สำเนาทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรอง

ขึ้นบน

  กรณีมีรหัสผู้ประกอบการ

 1. สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่เจ้าหน้าที่ประทับตรารับรองเฉพาะหน้าแรก จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่สถานประกอบการตั้งอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

  สำเนาทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรอง

ขึ้นบน

  ยื่นขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์

  1. แจ้ง Code / สูตรอ้างอิง (สูตรอ้างอิง เจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลให้)
  2. ชื่อแบรนด์ ภาษาไทย / อังกฤษ
  3. ชื่อสินค้า ภาษาไทย / อังกฤษ
  4. วิธีใช้
  5. ลักษณะผลิตภัณฑ์
  6. ลักษณะภาชนะบรรจุ
  7. ขนาดบรรจุ
  8. รูปถ่ายภาชนะบรรจุ
  9. ค่าใช้จ่าย 500 บาท ต่อสูตร

   ขึ้นบน

   

ขั้นตอนการยื่นจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

      ใช้เวลา 7 - 14 วัน

ขึ้นบน

 

ขั้นตอนขอหนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale : CFS)

      เพื่อใช้ประกอบการส่งออก ใช้ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต และไปรับเอกสารที่ อย. ใน 10 วัน

ขึ้นบน

 

 

ขึ้นบน

barami lab ติดต่อฝ่ายขาย | ©2015 โดย บารามี แลบบอราทอรี่ส์
 

บริษัท บารามี แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
9/69 หมู่ 5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร: 02-516-1118 ถึง 9 ต่อ 100, 02-516-8601  แฟกซ์: 02-516-1120
email: saleonline@baramilab.com